Algemene voorwaarden

1. Alle overeenkomsten die door onze firma worden afgesloten, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk indien zij niet schriftelijk en nauwkeurig omschreven per aangetekend schrijven aan onze firma is ter kennis gebracht binnen 8 dagen na aflevering. Elk protest tegen de factuur dient eveneens schriftelijk te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur als onvoorwaardelijk aanvaard dient te wordt beschouwd.

3. De niet-overeenstemming met het aantal geleverde stukken of de maat, alsook de zichtbare gebreken dienen echter reeds op het ogenblik van de levering zelf gemeld te worden. Geen enkele klacht hieromtrent is nadien nog ontvankelijk. Uitgesorteerde goederen worden niet teruggenomen. De koper verliest elk recht op eventuele vergoeding indien hij de goederen bewerkt.

4. Offertes blijven geldig gedurende dertig dagen. Offertes zijn steeds vrijblijvend en brengen enkel rechten en verplichtingen in hoofde van partijen tot stand na de aanvaarding ervan door beide partijen. Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd.

5. Elke annulatie van een opdracht aan onze firma dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door onze firma. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling. Deze vergoeding dekt de winstderving en de vaste kosten.

6. Aanbiedingen of verkoopsbeloften uitgaande van de vertegenwoordigers van onze firma verbinden onze firma pas nadat onze firma deze schriftelijk heeft bevestigd per post of per mail.

7. De eventuele verplichting tot vergoeding hoofdens aansprakelijkheid door onze firma zal steeds, met uitsluiting van elke andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste goederen of werken te vervangen en/of de tegenwaarde ervan uit te betalen. Onze firma kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepen in- en uitbouwkosten van de geleverde goederen of diensten), gederfde winst en gevolgschade.

8. Onze firma kan geenszins aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van beschadigingen tijdens het transport van de goederen, foutieve of nalatige behandeling door de vertegenwoordigers van de Koper en derden, schade veroorzaakt door vertraging door derden.

9. Alle termijnen vermeld in de overeenkomst zijn behoudens uitdrukkelijke afwijking in de overeenkomst te beschouwen als louter indicatief. Een overschrijding van een indicatieve termijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of annulatie.

10. Elk geval van overmacht bevrijdt ons van elke verantwoordelijkheid en verleent ons het recht elke overeenkomst te annuleren. Voor de interpretatie van deze clausule, dient onder overmacht te worden verstaan, elke onverwachte gebeurtenis die de normale aanvang of het verderzetten van de uitvoering van de contracten hindert. Dezelfde gevallen van overmacht mogen in hoofde van de koper niet de opzegging van de overeenkomst meebrengen, noch het recht voor hem om zich elders op onze kosten te behelpen.
Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim en dergelijke meer. De onderneming is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de ander partij kan worden gehouden.

11. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die orders plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig artikel 1120 BW en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

12. Tenzij anders overeengekomen was, behouden wij ons het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomend uit prijswijzigingen bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op gedeelten van werken die nog te leveren zijn. De prijzen, in onze catalogussen vermeld zijn slechts informatief en verbinden ons niet.

13. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel van onze firma binnen de maand na de factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor de goederen/werken te factureren, naarmate de aflevering, zelfs indien deze niet volledig is.
De betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, veronderstelt steeds de aanvaarding en goedkeuring van de goederen/werken door de klant wat betreft de prijs en kwaliteit van de goederen/werken, tenzij de klant protest heeft aangetekend conform art. 2.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de klant genoot en wordt de volledige verkoopprijs verschuldigd.

14. Wanbetaling van één factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg van alle overige facturen, ook deze die nog niet vervallen zouden zijn. Bovendien behoudt onze firma zich het recht voor om alle verdere leveringen stop te zetten en zulks onverminderd het recht op schadevergoeding, zoals voorzien bij annulatie van bestellingen conform art. 5 van de algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant. In deze gevallen behoudt onze firma zich het recht voor om van de klant geschikte waarborgen te eisen en bij weigering behoudt onze firma zich het recht voor de gehele order of een gedeelte ervan te annuleren.


15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro.


16. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de magazijnen en/of werkplaatsen van onze firma bevinden, door onze firma kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van een vervallen betalingsschuld van de klant, van welke aard ook en ongeacht of de goederen verband houden met de vervallen betalingsschuld.


17. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige betaling door de klant van zowel de hoofdsom, intresten, kosten en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s van het verlies of de vernietiging en dergelijke meer van het verkochte goed integraal worden overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij aldus eigendom van de verkoper. Indien de koper geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de voorwaarden, namelijk in geval van laattijdige betaling, heeft de verkoper het recht, vanaf 15 dagen na schriftelijke aanmaning, de goederen terug te eisen en de koper de plicht ze terug te bezorgen.


18. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van onze firma is gevestigd bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19. Als om een of andere reden een bepaald beding uit de algemene voorwaarden nietig zou verklaard worden, blijven de overige bedingen integraal gelden.

Welke kraan past bij mij?

Kies voor het gemak van een 3-in-1 kraan of een losse kokendwaterkraan, die u in hoogte kunt verstellen.

Vind een dealer

Een Quooker kunt u kopen bij één van onze geselecteerde dealers. Vind een verkooppunt van Quooker bij u in de buurt.